. .
Logo
. ปริศนาธรรม Go back
สร้างหัวข้อใหม่   ตอบ    Goldhips Board » การลงทุนทองคำ ไปที่หน้า ก่อนหน้า  1, 2, 3
ผู้ตั้ง ข้อความ
chutchai
< สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ >

< สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ >

ตอบ: 242
spacer
ตอบโดยอ้างข้อความ ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว
ตอบ เรื่อง:
:01 สวัสดีครับ วันนี้วันพระ
:25 ได้อ่านคำเฉลยบางส่วน ของคุณคิวคิวแล้ว :05 ผมตั้งใจว่าช่วงนี้จะขอเว้นวรรคตัวเองจากการหลงใหลการเข้าแช็ตและโพสกะทู้ในโกลฮิบบ้านเกิดสักพัก :03 แต่วันนี้เข้ามาเพราะก่อนหน้าไปบอกว่าติดคุณคิวคิวไว้ 7 ข้อ และมาอ่านคำเฉลยของคิวคิวอีกว่ายังไม่เฉลยเพราะผมขอไว้ เลยกลัวว่าเพือ่นๆที่รอฟังจะเบื่อเสียก่อน เพราะช่วงนี้ผมขอเก็บเนื้อเก็บตัว อบผิว สักพักครับ ไว้ทิศทางลมเปลี่ยนเมื่อไร คงได้มีโอกาสเข้ามาพบปะกันอีก :19
:19 ดังนั้น คุณคิวคิวเฉลยได้เลยนะครับ ผมต้อขอโทษด้วย อิอิ
:16 และในโอกาสนี้ ผมขอถือโอกาส ลาเพื่อนๆ ที่รักทุกคนไปสักพักนะครับ งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกลา ไว้เจอกันใหม่ เมื่อมีเจ้ามือคนใหม่ เอ๊ยเมื่อชาติต้องการนะครับ :21 :16 :01
QQ
< กระทิงทองคำ >

< กระทิงทองคำ >

ตอบ: 61
คติพจน์: เมื่อล้มก็ต้องลุก
spacer
ตอบโดยอ้างข้อความ ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว
ตอบ เรื่อง:
:01 สวัสดีครับ ขอบคุณทุกๆ ท่านอีกครับ ขอเฉลยนะครับ :01

:19 1. ลิ่มสลัก
เป็นชื่อของอวิชชา. คำนั้นมีอธิบายดังนี้ว่า
พ่อสุเมธะ เจ้าจงใช้ปัญญาเพียงดั่งศาตรา ยกลิ่มสลักขึ้น คือจงละอวิชชาเสีย จงขุดมันขึ้นเสีย.

:19 2. อึ่ง
เป็นชื่อแห่งความคับแค้นด้วยสามารถความโกรธ.

คำนั้นมีอธิบาย ดังนี้ว่าพ่อสุเมธะ เจ้าจงใช้ปัญญาเพียงดั่งศาตรา ยกอึ่งขึ้นเสีย คือจงละความคับแค้นด้วยสามารถความโกรธเสีย จงขุดมันเสีย.

:19 3. ทาง ๒ แพร่ง
เป็นชื่อแห่งวิจิกิจฉา.

คำนั้นมีอธิบายดังนี้ว่าพ่อสุเมธะ เจ้าจงใช้ปัญญาเพียงดังศาตราก่นทาง ๒ แพร่งเสีย คือจงละวิจิกิจฉาเสีย จงขุดมันเสีย

:19 4. หม้อกรองน้ำด่าง
เป็นชื่อของนิวรณ์ ๕ คือ กามฉันทนิวรณ์ พยาบาทนิวรณ์ถีนมิทธนิวรณ์ อุทธัจจกุกกุจจนิวรณ์ วิจิกิจฉานิวรณ์.

คำนั้นมีอธิบายดังนี้ว่า พ่อสุเมธะ เจ้าจงใช้ปัญญาเพียงดังศาตรา ยกหม้อกรองน้ำด่างขึ้นเสีย คือจงละนิวรณ์ ๕ เสีย จงขุดขึ้นเสีย.

:19 5. เต่า
นั้น เป็นชื่อของอุปาทานขันธ์ ๕ คือ รูปูปาทานขันธ์ เวทนูปาทานขันธ์ สัญญูปาทานขันธ์สังขารูปาทานขันธ์ วิญญาณูปาทานขันธ์.

คำนั้นมีอธิบายดังนี้ พ่อสุเมธะ เจ้าจงใช้ปัญญาเพียงดังศาตรา ยกเต่าขึ้นเสียคือ จงละอุปาทานขันธ์ ๕ เสีย จงขุดขึ้นเสีย.

:19 6. เขียง
หั่นเนื้อนั้น เป็นชื่อของกามคุณ ๕ คือ รูปอันจะพึงรู้แจ้งด้วยจักษุ น่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เป็นรูปที่น่ารัก ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด เสียงอันจะพึงรู้แจ้งด้วยโสตกลิ่นอันจะพึงรู้แจ้งด้วยฆานะ ... รสอันจะพึงรู้แจ้งด้วยชิวหา ... โผฏฐัพพะอันจะพึงรู้แจ้งด้วยกายน่าปรารถนา น่าใคร่ น่าพอใจ เป็นรูปที่น่ารัก ประกอบด้วยกาม เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัด.

คำนั้นมีอธิบายดังนี้ว่า พ่อสุเมธะ เจ้าจงใช้ปัญญาเพียงดังศาตรา ยกเขียงหั่นเนื้อเสีย คือ จงละกามคุณ ๕ เสีย จงขุดขึ้นเสีย.

:19 7. ชิ้นเนื้อ
เป็นชื่อของนันทิราคะ.

นันทิ คือ ความเพลิดเพลิน
ราคะ คือ ความติดใจยินดี

ก็คือมีความเพลินและความติดใจยินดีไปด้วยกันกับความดิ้นรนทะยานอยาก คือว่าความดิ้นรนทะยานอยากนั้นเกิดในสิ่งใด ก็เพลินอยู่ในสิ่งนั้น ติดใจยินดีอยู่ในสิ่งนั้นด้วยหรือจะกล่าวว่าเพลินติดใจยินดีอยู่ในสิ่งใด ก็ดิ้นรนทะยานอยากอยู่ในสิ่งนั้นด้วยเพราะฉะนั้น ความเพลิน ความติดใจยินดี กับความดิ้นรนทะยานอยาก จึงไปด้วยกันเพราะฉะนั้น จึงละได้ยาก เพราะเหตุว่าผู้ที่มีตัณหานี้กำกับจิตใจอยู่ ไม่ต้องการที่จะละตัณหาเพราะยังมีความเพลินมีความติดใจยินดีอยู่ เพราะฉะนั้นจึงไม่อยากจะละยังอยากที่จะรักษาตัณหาเอาไว้ ยังอยากที่จะอยู่กับตัณหา คือความดิ้นรนทะยานอยากก็เพราะว่าตัณหาคือความดิ้นรนทะยานอยากนี้ เป็นเหตุให้เกิดสุขเวทนาคือเวทนาที่เป็นสุขได้ด้วย ไม่ใช่ก่อให้เกิดทุกข์อย่างเดียวและแม้เวทนาที่เป็นสุขนั้น ถึงแม้ว่าจะเป็นตัวทุกข์อยู่ด้วย เพราะเป็นสิ่งที่ทนอยู่ไม่ได้ต้องแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไป แต่ก็ได้ทุกข์ปนสุข ได้สุขปนทุกข์ ไปอยู่เหมือนอย่างหิวก็เป็นทุกข์ บริโภคอาหารอิ่มก็เป็นสุขแล้วหิวขึ้นใหม่ก็เป็นทุกข์ บริโภคอาหารใหม่ก็เป็นสุข เป็นสุขปนทุกข์อยู่ดั่งนี้

คำนั้นมีอธิบายดังนี้ว่า คือ พ่อสุเมธะ เจ้าจงใช้ปัญญาเพียงดังศาตรา ยกชิ้นเนื้อขึ้นเสีย


:05 คำว่านาคนั้น คือ เป็นชื่อของภิกษุผู้ขีณาสพ ผู้สำเร็จอรหันต์ ไกลจากกิเลส ไม่เบียดเบียนผู้ใด ควรนอบน้อม ที่เราได้เจอจากการขุดครั้งสุดท้ายนั้นเอง

:19 สรุป ก็คือ ทั้ง 7 ข้อเป็นแนวทางที่จะบรรลุความเป็นอรหันต์ ผู้เห็นธรรมแล้วนั้นเอง

ขอบคุณทุกๆ ท่านด้วยใจจริงอีกครั้งนะครั้ง โดยเฉพาะ คุณชัช แม่ชา swat ที่ได้เสียสละเวลาอันมีค่ามาตอบปริศธรรมนี้

ขอความสุข ความเจริญจงมีแด่ทุกๆ ท่าน เทอญ สาธุ

พระไตรปิฎกเล่มที่ 12 พระสุตตันตปิฎก เล่ม 4 มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ โอปัมมวรรค วัมมิกสูตร คัดจาก พระสุตตันตปิฎก ออนไลน์

:04 ปล. จากคำตอบข้อ 1 ขยายความของคำว่า อวิชชา

อวิชชา
จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี

อวิชชา แปลว่า ความไม่รู้แจ้ง คือ ความไม่รู้ความเป็นจริงของสิ่งต่างๆ โดยถูกต้องแจ่มแจ้ง มิได้หมายถึงความไม่รู้ศิลปะวิชาการต่างๆ หรือไม่รู้ร้อนรู้หนาวเป็นต้น แต่สำหรับคนไทยส่วนใหญ่จะนำคำว่า อวิชชา ไปใช้กับวิชาในทางไสยศาสตร์ โดยเข้าใจกันว่า อวิชชาเป็นวิชาที่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน หรือหาประโยชน์เข้ามาใส่ตนเองโดยไม่สนใจผู้อื่น

อวิชชา หมายถึงความไม่รู้ในอริยสัจ คือ
ไม่รู้ในทุกข์ ได้แก่ไม่รู้ว่าอะไรบ้างที่เป็นตัวทุกข์ เช่นไม่รู้ความเกิด ความแก่ ความตาย ความผิดหวัง เป็นเป็นตัวทุกข์ ไม่รู้ในเหตุเกิดทุกข์ ได้แก่ไม่รู้ว่าทุกข์นั้นเกิดมาจากตัณหาในจิตของตนเอง มิใช่เกิดจากผีสาง เทวดา มิใช่เกิดจากการบันดาล
ไม่รู้ในความดับทุกข์ ได้แก่ความไม่รู้ว่าทุกข์นั้นเมื่อเกิดแล้วสามารถดับได้ โดยการกำจัดตัณหาให้หมดไป ไม่รู้ในข้อปฏิบัติสำหรับดับทุกข์ ได้แก่ไม่รู้ว่าทุกข์นั้นจะดับสนิทได้ด้วยมรรค 8 มีสัมมาทิฐิเป็นต้น มิใช่ดับได้ด้วยการวิงวอนขอร้องให้คนอื่นช่วย

อ้างอิง
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต พจนานุกรมเพื่อการศึกษาพุทธศาสน์ ชุด คำวัด, วัดราชโอรสาราม กรุงเทพฯ พ.ศ. 2548


:05 :05 :05
:01 :01 :01
:02 :02 :02
QQ
< กระทิงทองคำ >

< กระทิงทองคำ >

ตอบ: 61
คติพจน์: เมื่อล้มก็ต้องลุก
spacer
ตอบโดยอ้างข้อความ ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว
ตอบ เรื่อง:
ชาติต้องการคุณชัชหรือป่าวไม่รู้ แต่ธรรมะยังต้องการคุณเสมอ และเว็บนี้ก็จะคอยการกลับมาของคุณชัชเสมอครับ

:16 แล้วกลับมาสนทนากันใหม่นะครับคุณชัช :16

:06
Chalala
< สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ >

< สุดยอดแฟนพันธุ์แท้ >

ตอบ: 3243
คติพจน์: เมตตาธรรมค้ำจุลโลก
spacer
ตอบโดยอ้างข้อความ ดูข้อมูลส่วนตัว ส่งข้อความส่วนตัว
ตอบ เรื่อง:
QQ พิมพ์ว่า:
ชาติต้องการคุณชัชหรือป่าวไม่รู้ แต่ธรรมะยังต้องการคุณเสมอ และเว็บนี้ก็จะคอยการกลับมาของคุณชัชเสมอครับ

:16 แล้วกลับมาสนทนากันใหม่นะครับคุณชัช :16

:06


:02 :02 อืมมมม จริงๆด้วย ไม่เห็นคุณชัชมาหลายวันแล้ววววววว กลับมาได้แล้วเน๊อหลานชัช :20 :06 :06แล้วลูกคิ้วของป้าอะ หายไปหนายอะ ไม่เห็นมาหลายวันแล้วเหมือนกันนิ คิดถึงอยู่เน๊อ โซคิ้ว ลงดอยมาบ้างยังคะ :20


สิ่งที่ควรทำคือความดี สิ่งที่ควรมีคือคุณธรรม สิ่งที่ควรจำคือ บุญคุณ
.
.
.
สร้างหัวข้อใหม่   ตอบ    Goldhips Board » การลงทุนทองคำ ปรับเวลา GMT + 7 ชั่วโมง
ไปที่หน้า ก่อนหน้า  1, 2, 3
หน้า 3 จาก 3

 
ไปที่:  
คุณไม่สามารถสร้างหัวข้อใหม่
คุณไม่สามารถพิมพ์ตอบ
คุณไม่สามารถแก้ไขข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลบข้อความของคุณ
คุณไม่สามารถลงคะแนน

[ ข้อความที่โพสต์ในกระดานสนทนานี้เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคล ไม่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของทางเว็บไซต์ ]


Copyright 2007 | Goldhips.com | All Rights Reserved.
.
. . .